Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Gweithlyfr Animeiddio Scratch
AberOutreachAberOutreach

Gweithlyfr Animeiddio Scratch

(0)
Cafodd y gweithlyfr hwn ei ysgrifennu gan staff ym Mhrifysgol Aberystwyth i gefnogi dysgwyr i gynllunio ac i fynd ati i animeiddio gan ddefnyddio Scratch. Fe’i lluniwyd yn wreiddiol i gefnogi dysgwyr sydd yn cymryd rhan yn ein Cystadleuaeth i Ddathlu’r 150: Straeon am Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth am lunio’r llawlyfr, y gystadleuaeth, a gweithdai/gweithgareddau ategol, ewch i https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Events/150Competition/scratchComp.html
Scratch Animation Workbook
AberOutreachAberOutreach

Scratch Animation Workbook

(0)
This workbook has been written by staff at Aberystwyth University to support learners in animation planning and implementation using Scratch. Originally created to support learners participating in our 150th Anniversary Stories of Aber Competition. For more information about its creation, the competition, and supporting workshops/activities, please visit https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Events/150Competition/scratchComp.html
Adfent Canllawiau i Athrawon
AberOutreachAberOutreach

Adfent Canllawiau i Athrawon

(0)
Yn rhan o’r rhaglen allanol, mae Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi llunio calendr adfent ar-lein yn llawn gweithgareddau Nadoligaidd: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Seasonal/Xmas/adventCy.html Dyma arweiniad yr athrawon i’r gweithgareddau, ac mae’n cynnwys y dolenni sy’n mynd â chi yn syth i bob un o’r gweithgareddau sydd wedi’u cloi tan y dyddiad penodol hwnnw.
CBAC Cryptograffeg
AberOutreachAberOutreach

CBAC Cryptograffeg

(0)
Beth yw cryptograffeg? Gan edrych ar Amgryptio Cymesur ac Anghymesur. Yn cynnwys seiffrau Caesar/Shift ac XOR. Yn cynnwys arweiniad ar fideo, taflen waith a chyflwyniad PowerPoint. Mae’r cynnwys yn seiliedig ar gwricwlwm CBAC ac wedi’i greu gan Kallum Ibrahim-Davies ar ran Prifysgol Aberystwyth. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
WJEC Cryptography
AberOutreachAberOutreach

WJEC Cryptography

(0)
What is cryptography? Looking at Symmetric and Asymmetric Encryption. Includes Caesar/Shift and XOR ciphers. Video guide, worksheet and PowerPoint included. Content is based on the WJEC curriculum and produced by Kallum Ibrahim-Davies on behalf of Aberystwyth University. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Geometry of Minimal Surfaces
AberOutreachAberOutreach

Geometry of Minimal Surfaces

(0)
Ever considered how soap bubbles and films can assist in complex mathematical problem-solving? This session takes you through Plateau’s principles of soap films and how we can apply them to the Steiner Problem. Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Tudur Davies of Aberystwyth University. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
Differential Equations: Solving a Murder Mystery
AberOutreachAberOutreach

Differential Equations: Solving a Murder Mystery

(0)
How to use differential equations to solve a Gruffalo inspired murder mystery. Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Adam Vellender of Aberystwyth University. We’ve also included an example exercise for assessment of learning. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
The Stochastic Frog in an Infinite Well
AberOutreachAberOutreach

The Stochastic Frog in an Infinite Well

(0)
“Sir Ronald Fisher, the stochastic frog (Frogus Stokastikus) is in trouble. Stuck in an infinite well, his energy is depleted. For each minute of effort, he finds that he either climbs up one brick or falls down one brick. What can we say about his (probabilistic) plight?” Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Kim Kenobi of Aberystwyth University. We’ve also included a small selection of exercises for assessment of learning. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
Market Research
AberOutreachAberOutreach

Market Research

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture and suggested activities. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
Cyflwyniad i Economeg
AberOutreachAberOutreach

Cyflwyniad i Economeg

(0)
Cyflwyniad i economeg cyflenwad a galw, gyda thaflen waith gysylltiedig. Rydym wedi ysgrifennu hwn ar gyfer disgyblion sy’n ystyried ac / neu sydd newydd gychwyn TGAU mewn Busnes. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Online Advent Calendar Teachers' Guide
AberOutreachAberOutreach

Online Advent Calendar Teachers' Guide

(0)
This is a teachers’ guide to accompany our online advent activities. This is a mixture of different festive challenges for a range of ages. Each using buisness, maths, physics, and/or computer science. The online advent calendar can be viewed at: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Seasonal/Xmas/advent.html This resource gives links to navigate around the date-locks, recommended ages, and brief activity descriptions.
Introduction to Economics
AberOutreachAberOutreach

Introduction to Economics

(0)
An introduction to the economics of supply and demand with an accompanying worksheet. We have written this for pupils considering and/or just starting a GCSE in Business. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I
AberOutreachAberOutreach

Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I

(0)
Dyma ddetholiad o 5 gwahanol bwynt trafod ynghylch rhannu gwybodaeth ar-lein ar gyfer gweithgareddau cychwynnol ar lefel TGAU neu Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae’r pecyn hwn yn cwmpasu enghreifftiau o abwyd clicio, hashnodau, gwybodaeth anniogel, diogelu data a newyddion ffug maleisus. Does dim angen cyfrifiadur. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Sharing Information Online Part 1
AberOutreachAberOutreach

Sharing Information Online Part 1

(0)
This is a selection of 5 different discussions points about sharing information online for GCSE level starter activities or PSHE. This pack covers examples of clickbait, hashtags, unsafe information, data protection and malicious fake news. No computers necessary. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd
AberOutreachAberOutreach

Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd

(0)
Gweithdy yw hwn sy’n defnyddio meddalwedd (Turtle Blocks) am ddim yn eich porwr i’ch helpu i ddatblygu sgiliau rhaglennu yn ogystal â defnyddio gwybodaeth geometreg sylfaenol. Dysgwch sut i gynhyrchu polygonau rheolaidd yn ogystal â thrafod manteision symleiddio cod. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint i arwain staff a myfyrwyr trwy’r gweithgaredd, cardiau her gwahaniaethol gydag atebion posib a chanllaw ychwanegol i gefnogi athrawon. Gweithgaredd cyfrifiadureg a mathemateg Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael yn rhaglen Estyn Allan y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Pŵer Mins Peis
AberOutreachAberOutreach

Pŵer Mins Peis

(0)
Ymarfer Ffiseg ar thema’r Nadolig am bŵer, pellter, cyflymder ac amser. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Cynlluniau Teithio Siôn Corn
AberOutreachAberOutreach

Cynlluniau Teithio Siôn Corn

(0)
Ymarfer Mathemateg Safon Uwch ar thema’r Nadolig yn cynnwys mathemateg sy’n seiliedig ar benderfyniadau, hafaliadau gwahaniaethol ac integriadau. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Gadwyn Gyflenwi  Siôn Corn
AberOutreachAberOutreach

Gadwyn Gyflenwi Siôn Corn

(0)
Ymarfer busnes ar thema’r Nadolig sy’n cynnwys fideo a chyflwyniad PowerPoint. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Ysgol Fusnes Aberystwyth i gefnogi cwricwlwm busnes TGAU a Safon Uwch. Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Turtle Shapes - Regular Polygons
AberOutreachAberOutreach

Turtle Shapes - Regular Polygons

(0)
This is a workshop that uses free in-browser software (Turtle Blocks) to help develop programming skills whilst implementing basic geometry knowledge. Learn how to produce regular polygons whilst also covering the benefits of simplifying code. This pack includes a PowerPoint presentation to guide staff and students through the activity, differentiated challenge cards with possible solutions and an additional teacher support guide. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant
AberOutreachAberOutreach

Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant

(0)
Gweithgaredd i dadansoddi data ystadegol o ymchwil marchnata, a ddarperir mewn gwahonal ffurfiau, i bennu gwahaniaethau a darparu rhesymau. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html