1. Resources Home
  2. Primary
  3. Design, engineering and technology
  4. Graphic and product design
Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau

Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau

Mae Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau wedi cael ei lunio ar gyfer plant ysgol gynradd, rhwng 8 ac 11 oed. Mae’n eu cyflwyno i dreth drwy egluro mai trethi yw’r arian mae’n rhaid i bobl a busnesau ei dalu i’r llywodraeth. Mae’n egluro’r canlynol i blant mewn ffordd syml: • pan fo gennych chi swydd lle rydych chi’n ennill arian, rydych chi’n talu rhywfaint o’r arian hwnnw yn ôl i’r llywodraeth fel treth • os ydych chi’n rhedeg busnes, mae rhywfaint o’r elw mae’r busnes yn ei wneud yn cael ei roi i’r llywodraeth fel treth • mae treth wedi’i chynnwys ym mhris rhai o’r pethau rydych chi’n eu prynu hefyd. Wedyn, caiff yr holl arian treth hwn ei ddefnyddio gan y llywodraeth i dalu am y pethau sy’n bwysig i ni a’n teuluoedd, i’n cymunedau ac i’n gwlad. Mae’r rhaglen hefyd yn cyflwyno’r syniad ein bod ni, fel trethdalwyr a dinasyddion cyfrifol, yn gwneud cyfraniad bach tuag at y pethau sy’n rhoi budd i bawb. Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Mae modd defnyddio Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau i ategu nifer o agweddau ar y cwricwlwm mewn ysgolion cynradd: • adnabod hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion • deall sut mae arian yn chwarae rôl bwysig ym mywydau pobl • gwerthfawrogi bod modd dyrannu adnoddau mewn gwahanol ffyrdd a bod y penderfyniadau hyn yn effeithio ar unigolion, teuluoedd, cymunedau a’r wlad. Hefyd, mae’n ategu’r gwaith o hyrwyddo gwerthoedd Prydeinig drwy egluro pa mor bwysig yw cyfraith treth a’n rôl ni i gyd fel trethdalwyr er mwyn talu am y pethau sy’n hanfodol i’n diogelwch, ein hiechyd a’n lles. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys nifer o ymarferion y mae modd eu defnyddio yn ystod gwersi mathemateg, hanes, celf a dylunio.
s_griffs
9-1 KS3 Design and Technology  D&T Level Descriptors LEGO

9-1 KS3 Design and Technology D&T Level Descriptors LEGO

4 files include a PDF Learning mat as well as editable excel files contains 9-1 Level Descriptors for Design and Technology KS3 Range from 1-5 only: includes emerging levels E1, E2 and E3. Design Manufacture Knowledge Evaluate Lego version Students love it!
sash83
Design Your Own Ice Cream STEAM

Design Your Own Ice Cream STEAM

Including curriculum from Key Stage 1, this pack has children participate in different Design and Technology activities as they taste test, design, make, and evaluate their own ice cream. A link to a digital file for editing and sharing on Google Classroom or Seesaw is available with download.
erinbrasington
Risk Assessment Textiles Room

Risk Assessment Textiles Room

A full collection of risk assessment documents for a Textiles based classroom. Includes a wide range of equipment used with Textiles and Art and Design activities. All risk assessments include CLEAPPS reference numbers where applicable and have been used for several successful school health and safety inspections.
Rebecky136